ALGOMED HASTANESİ | ADANA | 2021-STRATEJİK İŞ PLANI
 
2021-STRATEJİK İŞ PLANI
Kurumsal Amaç -1
Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede, yurt içi ve yurt dışında tercih edilen hastane olabilmek
 
Kurumsal Hedef 1
Bedensel, ihtiyaç sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak
Kurumsal Hedef 2
Sağlık Turizmi Belgesinin devamlılığını sağlamak.
Kurumsal Hedef 3
Özel Sağlık Sigortası ve Kurumların tercih sebebi olmak
EYLEM PLANI -1
 • Yurt dışından hastanemize kolay ulaşılması için etkili hasta sağlayıcıları ile çalışmak
 • Kurum yurtdışı hastalarıyla iletişim kurması için yabancı dil bilen çalışan sayısını arttırmak
 • Web sayfasının çok sayıda yabancı dile çevirisinin yapılması
 • Online hasta görüşleri yapılabilmesi için sistem oluşturmak
 • Yurdışındaki hastalara sağlık hizmeti ile ilgili sorularına uzaktan değerlendirme yapabilme ile ilgili düzenleme yapmak
 • Özel sağlık sigortaları ve kurumlarla anlaşmalar yapmak, hastaların hastanemize yönlendirilmesini sağlamak
Kurumsal Amaç -2
Hastanemizin kısa ve orta vadeli iş planlarının, hastane vizyonu ve misyonu doğrultusunda hazırlanması ve dönemsel ilerleme raporlarıyla izlenmesini sağlamak
Kurumsal Hedef 1
Çalışan Memnuniyetinin sağlamak
Kurumsal Hedef 2
Çalışanın performansının geliştirilmesini
sağlamak
 • Çalışan Memnuniyetini ve Performansını Yükseltmek,
 • Hastaya Mükemmel Hizmet Sunmak,
 • Halk Sağlığını Korumak Geliştirmek,
 • Sürekli Gelişimi Sağlamak,
 • Optimum Mali Performans Sağlamak.
Kurumsal Amaç 3
Hastalarımızın memnuniyetini
yükseltmek
Kurumsal Hedef 1
Hastalarımızın görüş ve önerileri
doğrultusunda ihtiyaçların tespit
edilmesi
 
Hasta ve yakınlarının sözel, yazılı, internet web sayfasından ve mail yolu ile yapılan öneri ve şikayetleri değerlendirilerek bunlara ilişkin Düzenleyici ve Önleyici faaliyetlerde bulunmak.
Hasta Memnuniyet Anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve Önleyici faaliyetlerde bulunmak
Kurumsal Amaç 4
Çalışanlarımızın memnuniyetini
yükseltmek
Kurumsal Hedef 1
Çalışanlarımızın görüş ve önerileri
doğrultusunda ihtiyaçların tespit
edilmesi
Personellerin, meslek ve sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması.
Anketlerde teşekkür alan çalışanlara yönetim tarafından Teşekkür Belgesi verilmesi, Ayın /yılın personeli seçimlerinin yapılması ve ödüllendirilmesi.
Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması (Toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonları)
Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması. Kendi özgüvenini sağlayabilesini sağlayarak göz önünde çalıştırılmasını sağlanması
Kurumsal Amaç 5
Ekip çalışmasına, etkin iletişime, güvenlik kültürü, etik kuralları ve sisteme bağlılığı vurgulayan bir şirket kültürünün şekillendirilmesini sağlamak
Kurumsal Hedef 1
Ekibin özelliğini iyi analiz ederek ekipte çalışanlara etkili iletişim eğitimleri vermek
Hedeflerin ve performansların çalışanlar ile paylaşılması
İş, yetki ve sorumluluğun dağıtılması konusunda dikkatli olunması
“Çalışan Görüş ve Önerileri” ile çalışanların gelişim ve iyileştirme projeleri yaratmalarını teşvik edecek olan mekanizmaların kurulması
Çalışanlar için, ücretsiz muayene, ücretsiz genel kontrol, ücretsiz ikramlar gibi, bağımsız promosyonların kullanılması
“Açık Kapı” politikasının benimsenmesi ve iletişimi iyileştirme uygulamaları üzerinde çalışılması
Yemek organizasyonları ile çalışanların etkileşiminin arttırılması
Sosyal aktivite programlarının düzenlenmesi
Çalışanların verimliliğini artıracak çalışmaların yapılması
Çalışan memnuniyet oranlarının arttırılması, çalışan memnuniyeti anketlerinin yapılması.
Kurumsal Amaç 6
Gerçekçi, rekabet edebilir, stratejik fiyatlandırma yönetimini sağlamak
Kurumsal Hedef 1
Hastane işleyişinin devamını sağlamak
TTB'nin geçerli fiyatlandırma politikası olarak kabul edilmesi ve uygulanması, SGK hastalarından %200’e kadar fiyat farkı alınması,
Fiyatlandırma sistemindeki dinamik değişikliklerin gerçek hayatta yürütülmesi
Kurumsal Amaç 7
Kalite ve hasta güvenliği için
öncelikli süreçlerin iyileştirilmesini
sağlamak
Kurumsal Hedef 1
Çalışan eğitiminin ve farkındalığının
Arttırılması
Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerinin uygulanması
Klinik dokümantasyonun iyileştirilmesi
Etkin iletişimin iyileştirilmesi
İlaç güvenliğinin güçlendirilmesi
Hasta eğitim sürecinin geliştirilmesi
 
Kurumsal Amaç 8
Gelirin arttırılmasına yönelik
araştırmalara odaklanma ve
faaliyetlerde bulunulmasını sağlamak
  Hasta sayısının artırılması ve iş akışlarının mükemmeliyeti
Tehditlerin, fırsatların ve pazardaki rakiplerin yakından takip edilmesi
Düzenli kurum (bankalar, fabrikalar, vakıflar, resmi daireler vs.) ziyaretleri ile ilişkilerin ve anlaşmaların iyileştirilmesi
Hastaları yönlendiren ve sevk eden doktorlarla iyi ilişkilerin kurulması (aile hekimleri, kardiyologlar vs.)
 
Kurumsal Amaç 9
Hastane Alt yapı ve Donanım
Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak
Kurumsal Hedef 1
Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.
Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması
Hastanemizde tadilat görmemiş olan katlarının ve alanlarının tadilat yapılarak modernize edilmesi.
Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksiksiklerinin giderilmesi
 Kurumsal Amaç 10
Kurumsal pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile en iyi konumlandırmanın, bilinirliğin ve tercih edilmenin sağlanması
Kurumsal Hedef 1
Kurumsal iletişim biriminin etkili çalışmasını sağlamak.
Kurumsal Hedef 2
Kurumsal Pazarlama ekibinin ziyaret ettiği kurumların geri dönüş yapmasını sağlamak
Basın ilanları, billboardlar, röportaj ve özel sağlık programları (tv, radyo vs.) desteği ile tanınabilirliğin arttırılması
Diğer sağlık kuruluşları ile yakın iş birliği yürütülmesi
Sanatsal aktivitelere destek verilmesi, sosyal projelere katkıda bulunabilmek amacı ile bölgesel bazda seçilmiş organizasyonlara destek verilmesi
Kurumsal kimliğe uygun VIP katalogların, bilgi ve bölüm broşürlerinin yayınlanması
Bilgi haberi ağırlıklı basın açıklamaları ile medyada aktif olunması
Basın açıklamaları ve röportajlar vasıtasıyla önemli faaliyetlerin (başarı hikayeleri, yeni yatırımlar vs.) ilan edilmesi
Stant alanları, fuarlarda, festivallerde veya okullarda, alışveriş merkezlerinde tarama ve tanıtım faaliyetleri
Hedef kitleye zamanında tanıtım malzemelerinin dağıtılması
TV, radyo, gazete ve dergi sponsorlukları ile hedef kitleye ulaşılması
TV, radyo, gazete ve dergilere reklam verilmesi
Web sitesi, sosyal medya, e-faaliyetler ve SMS faaliyetleri için düzenli uygulamaların bulunması
Kamuya açık seminerler, göz taramaları, diyabet ölçümleri gibi etkinliklerin organize edilmesi
Tıp uzmanları için etkinliklerin organize edilmesi (seminerler, konferanslar, akşam yemekleri)
Yerel yetkililer ile sosyal sorumluluğumuzu gösteren sağlık programlarının geliştirilmesi
 
Kurumsal Amaç 11
Joint Commission International (JCI) akreditasyon sürecine katılımın sağlanması
Kurumsal Hedef 1
Bakım hizmeti alıcıları ve bakım sağlayıcıları için risklerin azaltıldığı güvenli bir ortamın sağlanması
Kalite ve hasta güvenliği için niceliklendirilebilen ölçütlerin sunulması, verimliliğin artırılması
Standardize edilmiş bakım sağlayarak maliyetlerin azaltılması
Rekabet avantajı sağlanmasına yönelik bölgede JCI akreditasyonu almış bir kuruluş olmak
2021 yılı sonunda Joint Commission International (JCI) tarafından belgelendirilmiş olmak