ALGOMED HASTANESİ | ADANA | Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Görev Yetki ve Sorumlulukları

            a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

            b) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,

            c) Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

            d) Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,

            e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,

            f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,

            g) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,

            h) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,

            ı) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,

            i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,

            j) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak,

            k) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek

            Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir.

Komite Üyeleri

 1.  Genel Direktör Uzm.Dr. Arif AKGÜL
 2.  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Abdullahi Nur HASSAN
 3.  Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 
 4.  Genel Cerrahi Uzmanı  
 5.  Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özgür KAYASELÇUK
 6.  Dahiliye Uzmanı Dr. Cengiz BOĞA
 7.  Ameliyathane Sorumlu Hekimi Uzm.Dr. Doğan AKARCA
 8.  Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi 
 9. Eczacı 
 10. Kalite Sorumlusu Damla GEREK

Antibiyotik Kontrol Ekibi

 1. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Abdullahi Nur HASSAN
 2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgü Suna CELİLOĞLU
 3. %0
 4. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet ARIKOĞLU
 5. Eczacı
 6. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 

Toplantı Sıklığı:Enfeksiyon Kontrol Komitesi yılda 4 kez ve gerektiğinde toplanmaktadır.