ALGOMED HASTANESİ | ADANA | Kurumsal Amaç Ve Hedefler
 
KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER
Amaç-1
Hastanemizin kısa ve orta vadeli iş planlarının, hastane vizyonu ve misyonu doğrultusunda hazırlanması ve dönemsel ilerleme raporlarıyla izlenmesini sağlamak
 
 • Çalışan Memnuniyetini ve Performansını Yükseltmek,
 • Hastaya Mükemmel Hizmet Sunmak,
 • Halk Sağlığını Korumak Geliştirmek,
 • Sürekli Gelişimi Sağlamak,
 • Optimum Mali Performans Sağlamak.
 
Amaç-2
Tadilat, ek inşaat ve ekipmanların tamamlanmasını sağlamak
 • Gelen taleplerin karşılanabilmesi için, yatak sayısının arttırılması,
 • Büyüme planlarının devreye alınması, hastanenin büyüme hedefi doğrultusunda gerekli izinlerin takip edilmesi,
 • Ek bina için yasal izinlerin alınması,
 • Projenin çizilmesi ve finansal boyutların hesaplanması,
 • Yeni polikliniklerin açılması,
 • Ameliyathanenin büyütülmesi,
 • Teknolojik alt yapının arttırılması,
 • Hastanenin iç ve dış görünümünün optimal düzeye çıkartılması; otopark alanının ihtiyaca göre revizyonu, fiziki koşulların iyileştirilmesi, hastane çevresinin temizliği, bakım ve peyzajının  tamamlanması ve sürekliliğin sağlanması, bina cephesinin aydınlatılması, bina üzerindeki tabelaların düzenlenmesi, eklenmesi.
Amaç-3
Kurumsallaşmayı, profesyonelleşmeyi ve insan kaynakları yönetim sisteminin gelişmesini sağlamak
 • Marka gücünün ve şirket değerinin arttırılması, sürdürülmesi,
 • İnsan gücünün etkin ve verimli kullanılması, kalifiye insan kaynağı ihtiyacının zamanında karşılanması,
 • Personel alımlarında ön eleme süreçlerinin özenle yapılması,
 • Kadroların ve organizasyon şemasının ihtiyaca göre revizyonu ve düzenlenmesi,
 • Akademik kadronun artırılması (kadın doğum, çocuk kardiyoloğu, kemik tümörü ameliyatı yapabilen ortopedi uzmanı gibi),
 • Yeni branşlarda hizmet verilmesi (çocuk nörolojisi, psikiyatri, çocuk psikiyatrisi, romatoloji, perinataloji, endokronoloji, tüp bebek ünitesi).
Amaç-4
İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesini sağlamak
 • Pazar ile uyumlu, dengeli maaş politikalarının düzenlenmesi 
 • Pozisyona dayalı kariyer planlarının/yollarının tanımlanması  
 • Performansa dayalı bir maaş yönetim sisteminin oluşturulması        
Amaç-5
Öğrenim, eğitim ve gelişim fırsatlarının sunulmasını sağlamak
 • Yeni teknolojilerin kullanılmasının  teşvik edilmesi, eğitim verilmesi
 • Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi
 • Sunulan hizmeti kapsayan oryantasyon eğitimlerinin sunulması, eğitim ihtiyaç analizinin ve performans yönetim sistemi ile tümleşik eğitim planlarının yapılması
 • Bir yönetici gelişim programının şekillendirilmesi
Amaç-6
Ekip çalışmasına, etkin iletişime, güvenlik kültürü, etik kuralları ve sisteme bağlılığı vurgulayan bir şirket kültürünün şekillendirilmesini sağlamak
 • Hedeflerin ve performansların çalışanlar ile paylaşılması
 • İş, yetki ve sorumluluk delegasyonları konusunda dikkatli olunması
 • “Çalışan Görüş ve Önerileri” ile çalışanların gelişim ve iyileştirme projeleri yaratmalarını teşvik edecek olan mekanizmaların kurulması
 • Çalışanlar için, ücretsiz muayene, ücretsiz genel kontrol, ücretsiz ikramlar gibi, bağımsız promosyonların kullanılması
 • “Açık Kapı” politikasının benimsenmesi ve iletişimi iyileştirme uygulamaları üzerinde çalışılması
 • Yemek organizasyonları ile çalışanların etkileşiminin arttırılması
 • Sosyal aktivite programlarının düzenlenmesi
 • Çalışanların verimliliğini artıracak çalışmaların yapılması
 • Çalışan memnuniyet oranlarının arttırılması, çalışan memnuniyeti anketlerinin yapılması.
Amaç-7
Kalite ve hasta güvenliği için öncelikli  süreçlerin iyileştirilmesini sağlamak

 
 • Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerinin uygulanması
 • Klinik dokümantasyonun iyileştirilmesi
 • Etkin iletişimin iyileştirilmesi
 • İlaç güvenliğinin güçlendirilmesi
 • Hasta eğitim sürecinin geliştirilmesi (dal hemşireliği, doğum  koçluğu)
 • Yatak sayısının artırımı ile hasta yatış ve taburluk süreçlerinin iyileştirilmesi
Amaç-8
Gelirin arttırılmasına yönelik araştırmalara odaklanma ve faaliyetlerde bulunulmasını sağlamak

 
 • Hasta sayısının artırılması ve iş akışlarının mükemmeliyeti
 • Tehditlerin, fırsatların ve pazardaki rakiplerin yakından takip edilmesi      
 • Düzenli kurum (bankalar, fabrikalar, vakıflar, resmi daireler vs.) ziyaretleri ile ilişkilerin ve anlaşmaların iyileştirilmesi             
 • Hastaları yönlendiren ve sevk eden doktorlarla iyi ilişkilerin kurulması (aile hekimleri, kardiyologlar vs.)                 
 • Hizmet aralığının genişletilmesi, yeni ve ileri teknoloji uygulamaları için bölgede "ilk" olmaya yönelik yatırımların yapılması
 • Sağlık turizmi ve turizm sağlığı konularında çalışılması (otel ve uçak şirketleri ile hizmet paketlerinin koordine edilmesi, otel müşterileri için sözleşmelerin hazırlanması, yabancı kuruluşlar ve kurumlar ile doğrudan irtibat halinde bulunulması)
 • Herhangi bir hizmet almadan ayrılan hastaların geri çağrılması ve bunların hizmetlerden istifade etmeleri için çözümlerin bulunması
 • İtibarlı hizmet sağlayıcılar ile iş birliği yaparak markanın güçlendirilmesi; hastanın sistemde bir çözüm bulmasının temin edilmesi
 • Pazarlama faaliyetlerinin geliştirilerek marka/fiyat dengesinin iyileştirilmesi          
 • Hastane içinde hizmet vermek için iyi tanınan grupların alınması
Amaç-9
Doktor kaynağının zenginleştirilmesi ve performansın iyileştirilmesini sağlamak

 
 • Lisansta doktor kapasitesinin arttırılması
 • Açık pozisyonların en kısa sürede kalifiye doktorlar ile doldurulması
 • Doktora dayalı performans yönetiminin ve fiyatlandırma sisteminin uygulanması, paketin dışında SGK tarafından ödenen hizmetlerinin kullanımının optimize edilmesi
 • Ziyaretçi doktor portföyünün genişletilmesi ve portföyün faaliyetinin iyileştirilmesi
 • Konsültan doktor portföyünün genişletilmesi ve portföyün faaliyetinin iyileştirilmesi
Amaç-10
Gerçekçi, rekabet edebilir, stratejik fiyatlandırma yönetimini sağlamak
 • TTB'nin geçerli fiyatlandırma politikası olarak kabul edilmesi ve uygulanması,
 • SGK hastalarından %200’e kadar fiyat farkı alınması,
 • Fiyatlandırma sistemindeki dinamik değişikliklerin gerçek hayatta yürütülmesi
Amaç-11
Kurumsal pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile en iyi konumlandırmanın, bilinirliğin ve tercih edilmenin sağlanması
 • Basın ilanları, billboardlar, röportaj ve özel sağlık programları (tv, radyo vs.) desteği ile tanınabilirliğin arttırılması
 • Diğer sağlık kuruluşları ile yakın iş birliği yürütülmesi
 • Sanatsal aktivitelere destek verilmesi, sosyal projelere katkıda bulunabilmek amacı ile bölgesel bazda seçilmiş organizasyonlara destek verilmesi     
 • Kurumsal kimliğe uygun VIP katalogların, bilgi ve bölüm broşürlerinin yayınlanması
 • Bilgi haberi ağırlıklı basın açıklamaları ile medyada aktif olunması
 • Basın açıklamaları ve röportajlar vasıtasıyla önemli faaliyetlerin (başarı hikayeleri, yeni yatırımlar vs.) ilan edilmesi
 • Stant alanları, fuarlarda, festivallerde veya okullarda, alışveriş merkezlerinde tarama ve tanıtım faaliyetleri
 • Hedef kitleye zamanında tanıtım malzemelerinin dağıtılması 
 • TV, radyo, gazete ve dergi sponsorlukları ile hedef kitleye ulaşılması      
 • TV, radyo, gazete ve dergilere reklam verilmesi       
 • Web sitesi, sosyal medya, e-faaliyetler ve SMS faaliyetleri için düzenli uygulamaların bulunması     
 • Kamuya açık seminerler, göz taramaları, diyabet ölçümleri gibi etkinliklerin organize edilmesi          
 • Tıp uzmanları için etkinliklerin organize edilmesi (seminerler, konferanslar, akşam yemekleri)
 • Yerel yetkililer ile sosyal sorumluluğumuzu gösteren sağlık programlarının geliştirilmesi
 • Hizmet sağlama dışında uygulamalar ile gelir elde edilmesi; çocuk doğumları için oda dekorasyonu, foto/video çekimleri, kuaför hizmetleri düzenlenmesi
Amaç-12
Karlılığı arttırmak için uygulamaların geliştirilmesi, yüksek kar marjlı faaliyetlere odaklanılması, yüksek marjlı programların ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak          

 
 • Kozmetik dermatoloji, check-up gibi hastaların kendilerinin ödemesini sağlayacak hizmetlerin geliştirilmesi                        
 • Cerrahi programlarda üretkenliğin geliştirilmesi                    
 • Yüksek marjlı ödeyicilerin (kendi cebinden ödeyen, özel sigortalı=özel hastalar) işlem hacimlerinin arttırılmasına yönelik çalışılması             
 • Aynı uzmanlık alanında aynı anda birden fazla doktorun çalışması halinde akademik/tercih edilen doktorun SGK kapsamından çıkarılması
 • Zarar eden hizmetlerin sonlandırılması                                            
 • İnsan kaynakları harcamalarında optimizasyonun sağlanması (brüt ücret sisteminin uygulanması, doktor ödeme sisteminin kazan-kazan modeline uygun olarak revize edilmesi,        doktor dışı personel için personel planı ve bütçeye paralel bir disiplinin oluşturulması)
 • Sözleşmeli dış kaynaklı hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetleri azamileştirmek için uygulamaların oluşturulması   
 • Sözleşmeli hizmet sağlayıcıların maliyetlerinin ve performanslarının kontrolü
 • Muhasebe ve mali performansın korunması (düzenlemelere uygun faturalama, belgeleme ve raporlama sistemleri oluşturarak kesintilerden kaçınılması, işletme sermayesi optimizasyonunun sağlanması, amortisman sürelerinin/yöntemlerinin optimize edilmesi, borç/varlık dengesinin korunması, kısa/uzun vadeli borç dengesinin korunması, yatırımları, alımları ve varlık satışlarını tercih ederken vergi sonuçlarının dikkate alınması)
Amaç-13
Varlıkların etkinliğinin artışının sağlanması, sabit varlıkların etkinliğinin iyileştirilmesinin sağlanması

 
 • Gayrimenkul, donanım ve sistem yatırım kararlarının bir fizibilite çalışması sonrasında yapılması                                         
 • Elektrik, su ve doğal gaz tüketimlerine yönelik enerji yönetimi, kontrolü ve tasarrufu araştırmalarının yapılması                    
 • Donanımların ve sistemlerin planlandığı şekilde düzenli önleyici bakımlarının ve kalibrasyonlarının yaptırılması         
 • Kullanıcı eğitimlerinin sağlanması ve etkin ve doğru kullanım sağlanması            
 • Pek sık kullanılmayan değerli varlıkların başka hastanelerde kullanılması veya satılması
 • Envanter etkinliğinin iyileştirilmesi
 • Satın alımların rekabetçi ortamda en iyi fiyatlarla ve en iyi ödeme koşullarıyla gerçekleştirilmesi         
 • Toplam satın alımlar arasında konsinye envanter oranının arttırılması
 • Düzenli son kullanım tarihi kontrolleri ile kayıpların asgariye indirilmesi
 • Asgari stok düzeyini teşvik eden sistemlerin etkin kullanılması
 • Kayıpları asgariye indirmek için kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi
 • Borç/alacak etkinliğinin arttırılması (faturalama sürecinin hızlandırılması, tahsilat sürecinin hızlandırılması, kurum faturalarının ödeme tarihlerinin takip edilmesi, tahsilat sürecinin optimize edilmesi)
Amaç-14
Organizasyon etkinliğinin iyileştirilmesi, kurumsal idare yapısının güçlendirilmesi, hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetinin yükseltilmesi

 
 • Adil, hesaplanabilir, şeffaf ve sorumlu bir sistem oluşturularak yatırım geri dönüş garantisinin sunulması
 • Tüm organizasyonun misyonu, vizyonu, değerleri ve yeterlilikleri öğrenmesinin sağlanması
 • Vizyonumuza ulaşmak için strateji ve bütçenin geliştirilmesi ve araştırılmasının desteklenmesi        
 • Stratejik ve mali performans tedbirlerinin ve denetimlerinin desteklenmesi
 • İdari ve mali denetimlerin ve kurumun düzenlemelere uygunluğunun sağlanması
 • Hissedarlar ve diğer yetkililer ile ilişkilerin ve iletişimlerin iyileştirilmesi
 • Etkin, üretken ve koordineli çalışmayı mümkün kılan bir organizasyon şemasının oluşturulması
 • Süreçleri standardize etmek ve hızlandırmak için politikaların, prosedürlerin ve formların geliştirilmesi
 • Personelin güncel politikalara, prosedürlere, düzenlemelere ve formlara erişiminin mümkün kılınması         
 • Eğitim, dokümantasyon, dahili denetim ve gelişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • "En İyi Uygulamaların" sistem genelinde yayılmasının mümkün kılınması    
 • En yüksek fayda/maliyet oranına sahip faaliyetlerin paylaşılması
 • Sürekli iyileştirme sağlamak için hasta anketlerinin gerekli takiplerinin yapılması   
 • Memnuniyetin arttırılması amacıyla hastalarla beşeri ilişkilerin ve konforun artırılması
 • Tarafsız ve ölçülebilir bölüm hedefleri belirleyerek "Hedefi olan Yönetim" prensibinin kurulması      
 • Performans karşılaştırmaları ile bölümler ve çalışanlar arasında rekabet atmosferinin sağlanması
 • Teknolojik alt yapının etkili ve etkin kullanımın mümkün kılacak uygulamalara sahip olunması         
 • Veri doğruluğu, erişilebilirliği ve bütünlüğü ile veri güvenilirliğine odaklanılması
 • Kişileri acil durum prosedürleri hakkında bilgilendirmek için eğitimlerin ve tatbikatların düzenlenmesi         
 • Çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması ve sürekli iyileştirilmesi                     
 • Bilgi sisteminin güvenlik politikalarına uyulması
 • İş devamlılığının ve afet toparlanma çözümlerinin etkin maliyetlerle gerçekleştirilmesi
 • Dahili ve harici denetimlerde ortaya çıkacak olan yanlış uygulamaların, eksikliklerin düzeltilmesi