JCI akreditasyonu, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI'nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir işareti olarak Altın Onay® Mührünü gururla sergileyebilir.
Bu nedenle, birinci sınıf bir sağlık kuruluşu arıyorsanız, JCI Altın Mührü'nü arayın.
JCI akreditasyonu, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI'nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir işareti olarak Altın Onay® Mührünü gururla sergileyebilir.
Bu nedenle, birinci sınıf bir sağlık kuruluşu arıyorsanız, JCI Altın Mührü'nü arayın.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Görev Yetki ve Sorumlulukları

a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

b) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,

c) Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

d) Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,

e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,

f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,

g) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,

h) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,

ı) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,

i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,

j) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak,

k) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek

Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir.

Komite Üyeleri

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeleri:

· Tıbbi Hizmetler Direktörü
· Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı/ İşyeri Hekimi
· Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
· Neonatoloji Uzmanı
· Cerrahi Bilimler Bölümünden bir temsilci (tercihen genel cerrahi uzmanı)
· Dahili Bilimler Bölümünden bir temsilci (tercihen iç hastalıkları uzmanı)
· Ameliyathane Sorumlu Doktoru
· Hemşiresi Ameliyathane Sorumlu
· Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
· Performans Geliştirme ve Kalite Sorumlusu
· Eczane Hizmetleri Yöneticisi
· İnsan Kaynakları Sorumlusu
· Bilgi Sistemleri Sorumlusu
· Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlu Teknikeri
· Yoğun Bakımlar Sorumlu Hemşireleri
· Cerrahi Kat Hemşiresi
Toplantı Sıklığı:Enfeksiyon Kontrol Komitesi yılda 4 kez ve gerektiğinde toplanmaktadır.

Algomed Hastanesi, etik değerlerden ödün vermeden hastalarının haklarını gözeten, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan, ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenilir sağlık hizmetini çağdaş standartlarda sunan bir kuruluştur.
ONLINE HİZMETLER