JCI akreditasyonu, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI'nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir işareti olarak Altın Onay® Mührünü gururla sergileyebilir.
Bu nedenle, birinci sınıf bir sağlık kuruluşu arıyorsanız, JCI Altın Mührü'nü arayın.
JCI akreditasyonu, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI'nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir işareti olarak Altın Onay® Mührünü gururla sergileyebilir.
Bu nedenle, birinci sınıf bir sağlık kuruluşu arıyorsanız, JCI Altın Mührü'nü arayın.

Kalite Yönetimi

Görev Amacı

Kalite Yönetim Sisteminin yeterliliğinin, uygunluğunun ve etkinliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için gereksinim duyulan kayıtlar/veriler ve diğer dokümanların sağlanması faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Görev,Yetki ve Sorumluluklar

ÖZEL ALGOMED HASTANESİ’nin misyon, vizyon ve kalite standartlarını benimsemek ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmek Yürürlükteki kanun ve mevzuat; Hastanenin vizyon, misyon, ilke ve stratejilerine uygun olarak, amirinin talimatları doğrultusunda işleyişi gerçekleştirmek ÖZEL ALGOMED HASTANESİ’nin performans yönetiminin planlanması, kurulması, yürütülmesi, kontrol edilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerini kontrol etmek, Kalite hedefleri ve politikalarının belirlenmesinde üst yönetime rehber olmak, Performans geliştirme, hasta ve çevre güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalara ait ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, gelişime açık alanların belirlenmesi, gelişim programlarının düzenlenmesi ve gerekli kararların alınmasını sağlamak; bu konudaki önerileri Genel Müdür’e, ilgili bölüm ve komitelere raporlamak, Hizmet kalitesi, hasta güvenliği ve hasta memnuniyetini etkileyen alanlarda strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda önceliklendirmelerin yapılmasını; tıbbi ve idari kalitenin geliştirilmesi ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından tanımlanan projelerin koordinasyonunu sağlamak, Standardizasyon ve akreditasyon çalışmalarının sürekliliğini sağlamak; kontrollü dokümanların hazırlanması, dağıtımı, revizyonu ve arşivlenmesi faaliyetlerini koordine ve takip etmek, Akreditasyon ile ilgili eğitim faaliyetlerini planlamak, çalışanların bilgilendirilmesini, kalite, hasta ve çevre güvenliği konularındaki farkındalığın artmasını sağlamak, İç denetimleri planlamak ve yürütmek, Hasta bakımındaki kalitenin ve hasta güvenliğinin arttırılması amacıyla kaynakların etkin kullanımını, proaktif yaklaşımla risk azaltmaya yönelik önleyici çalışmaların yapılmasını sağlamak, düzeltici, önleyici faaliyetleri önermek ve takip etmek, Organizasyonun her kademesindeki kalite çalışmalarına yardımcı olmak; kalite faaliyetlerinin geniş kapsamda tanıtılması, bölümler arasında işbirliğinin ve verimliliğin artması için öneriler getirmek, Kurumun imajına uygun mesleki görünüm ve olumlu davranış imajı sergilemek ve diğer çalışanları da bu konuda yönlendirmek, Kendi bölümü ve diğer bölümlerle birlikte ekip çalışması sergilemek, Müşterilerin ve kurumun malına ve kaynaklarına özen göstermek ve saygı ile muamele etmek, Kurumun politika, prosedür ve talimatlarını bilmek, anlamak ve uymak, Kurumun gizlilik politikasına bağlı kalmak.
Algomed Hastanesi, etik değerlerden ödün vermeden hastalarının haklarını gözeten, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan, ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenilir sağlık hizmetini çağdaş standartlarda sunan bir kuruluştur.
ONLINE HİZMETLER